செய்திகள்

RSS

விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான்: ராஜகுரு சேனாதிபதி கனகரட்ணம் – எஸ் எம் வரதராஜன் -நியூசீலாந்து:-...

எனது அன்புக்கும் நட்புக்குமுரிய நண்பர் ஆர் எஸ் ஏ கனகரெட்ணம் (ராஜகுருசேனாதிபதி கனகரெட்ணம் ) அவர்களின் மறைவு கடந்த இரு நாட்களாக -பல நினைவு அலைகளை என் மனதில் வீசிக்கொண்டேயிருகிறது.. அறிமுகம் : முதன் முதல...