செய்திகள்

RSS

தொட்டாற்சுருங்கியை 48 நாள் தவறாது தொட்டு வந்தால் உள வாற்றல் அதிகரிக்கும்...

1300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே கிரேக்க மருத்துவத்தில் தொட்டாற்சுருங்கி பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது. தற்போது ஆயுர்வேத மருத்துவத்திலும் யுனானி மருத்துவத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நமஸ்காரி என்று அழைக...